Home » قرارداد اجتماعی by Jean-Jacques Rousseau
قرارداد اجتماعی Jean-Jacques Rousseau

قرارداد اجتماعی

Jean-Jacques Rousseau

Published
ISBN :
Paperback
207 pages
Enter the sum

 About the Book 

این کتاب در سال ، با ترجمه: منوچهر کیا، انتشارات: دریاو در سال ، با ترجمه: عنایتالله شکیباپور، انتشارات: فرخیو در سالهای - ، با ترجمه: غلامحسین زیرک زاده، توسط انتشارات چهر، منتشر شده استMoreای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۸، ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌: م‍ن‍وچ‍ه‍ر ک‍ی‍ا، ان‍ت‍ش‍ارات‌: دری‍او در س‍ال‌ ۱۳۴۵، ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌: ع‍ن‍ای‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ک‍ی‍ب‍اپ‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌: ف‍رخ‍ی‌و در س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۲۹ - ۱۳۴۷، با ترجمه: غلامحسین زیرک زاده، ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ چ‍ه‍ر، م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌